Chuyện đường phố Hà Nội

By Cử Ngông

Bốn tháng ở Hà Nội
Bốn tháng cơm không ngon
Bốn tháng  đêm thiếu ngủ
Gặp phải nhiều chuyện hay
Kể bà con nghe thử

More...

Thơ vui tặng chủ blog!

By Cử Ngông

Thuở trời đất nổi cơn DDos
Khiến admin hoảng hốt một phen
Vờ-Nờ-Oép-Lốc dựng lên
Vì ai sinh sự cho nên nỗi này!

More...

Lãng tử lại vào

By Cử Ngông

Mấy ngày nay bỏ đi chơi
Bỏ quên blog không người ghé thăm

More...

Thơ vần ... ồn!

By Cử Ngông

Vờ - nờ - Oép - lốc ghé thăm

Gặp bao nhiêu bác tiếng tăm như ...cồn

 

More...

Gã Lãng tử to mồm

By Cử Ngông

Lãng Tử to mồm đánh tiếng chơi
Quy Nhơn hào sĩ đồn rân trời...

More...

Cuồng thi

By Cử Ngông

Phóng bút cuồng thi viết ngạo chơi
Dở hay ta cũng được vui cười
Tang bồng hồ thỉ rồi bay tuốt
Lảm nhảm bần thần giống dở hơi

More...

Chán!

By Cử Ngông

Cuộc chơi nào rồi cũng chán mà thôi
Con ngựa già Roxinante không còn phi nước đại

More...