Khè nhau chi rứa?

Cao giọng mần chi rứa Đậu Khè?
Chộ thơ lớn lối nỏ ai nghe
Dăm câu ngỡ sánh hàng thi bá
Vài chữ tuồng ngang cỡ cống nghè
Chê bạn văn chương câu Mán mọi
Giễu người thi tứ loại ca vè
Riêng mình hâm dở răng không biết?
Cao giọng mần chi rứa lạ hè!