3 thạc sĩ - 1 tiến sĩ!

Về Quy nhơn mấy hôm nay Lão Tà nghe một thông tin mới mà khấp khỉ mừng vui cho sự nghiệp giáo dục tỉnh nhà: giám đốc Sở dự định trong thời gian tới mỗi năm trường chuyên phải có 3 người học thạc sĩ 1 người học tiến sĩ! tính nhẩm trong vòng 5 năm giáo viên chuyên sẽ có   100% là thạc sĩ trở lên. quả là một con số lý tưởng. vì hiện tại đã có 15 thạc sĩ. Nếu có tiến sĩ thì còn hơn cả trình độ lãnh đạo sở. Sở ta quả có tầm nhìn xa trông rộng. Vậy mà chả hiểu tại sao anh em nghe đi học mặt mày đều xanh mét ! coó ai giải thích giùm được không? Lão Tà thì không sợ học chiỉ sơợ không coó tiền và khi về thì có khi thành Lão Già !!!