Văn nghệ ngâm khúc 2

Giữa đất bằng một phen sóng gió
Chuyện làng văn chưa rõ đúng sai
Vì đâu bạn hữu chia hai
Người bảo đúng kẻ bảo sai bất đồng
Kéo về Hội những mong làm rõ
Ai đúng - sai phân tỏ đôi đường
Ngờ đâu điềm triệu bất tường
Lệnh trên hoãn họp hết đường hỏi thăm
Văn phòng Hội hằm hằm quát tháo
Đuổi thẳng tay bô lão làng Văn
Trời cao có thấu hay chăng
Có ông chánh hội đằng đằng ra oai
Thôi thì kiếm vài chai đỡ khát
Bù cho công hỏi rát yết hầu
Bõ công chờ đợi chực chầu
Cái kim trong giẻ để lâu cũng lòi
Tình hình Hội coi mòi lộn xộn
Chuyện do ai phải trốn anh em?
Mong cho hết chuyện nhập nhèm
Hội ta đoàn kết anh em vui vầy!
TỪ CÔNG