Sang ngày mới...

Sang ngày mới
Mệt!
Tuần sau sẽ tu luyện cho đắc đạo
Hu hu chuẩn bị giã từ vũ khí!
Ít nhất cũng phải nhịn miệng 15 ngày để dùng thuốc
Bà con chớ ai rủ đi nhậu hay mời bia rượu
Kể từ thứ Tư!
Hiệu quả thế nào sẽ hậu xét!
Nếu hay thì phổ biến lại!